Підписатися на RSS

Менеджмент

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ

Менеджер – професія майбутнього!

Світові завжди будуть потрібні досвідчені управлінці, котрі зможуть привести суспільство звідти, де воно знаходиться, туди, де воно хоче бути.

Роберт Фалмер

Нині професія менеджера є найбільш популярною та поширеною в Україні. Менеджерами називають не тільки керівників фірм, а й начальників різноманітних підрозділів, торгових та рекламних агентів тощо. У зв’язку з цим перед юнаком чи дівчиною, що стоять на перепутті професійного вибору, виникає низка питань: „Хто ж такий менеджер?”, „Менеджер – це посада чи професія?”, „Керівник і менеджер – це одне і те ж, чи ні?”.

Існують різні підходи до визначення менеджменту. Одні вважають, що це слово походить від англійського дієслова „to manage”, яке у свою чергу має латинський корінь „manus” (рука). Виникнення слова менеджмент у цьому випадку пов’язують із умінням керувати кіньми та колісницями. Інші вважають, що до вжитку цей термін потрапив із французької, в якій слово „manage” буквально означало домоведення, управління домашнім господарством.

Згодом слово менеджмент стало використовуватись як синонім керівництва або управління підприємством чи організацією. Цілком прийнятним є визначення менеджменту як процесу планування, організації, мотивації та контролю працівників організації, що забезпечують досягнення її цілей.

Отже, менеджер – це той, хто здійснює функції керування, тобто планує, організовує, мотивує та контролює діяльність працівників підприємства, оптимально використовує наявні ресурси для досягнення поставлених цілей із урахуванням змін зовнішнього та внутрішнього середовища. Менеджер у сучасному розумінні цього поняття – це не просто інженер чи інший спеціаліст, це людина, яка має спеціальну управлінську підготовку.

Кафедра менеджменту здійснює підготовку менеджерів згідно державної ліцензії і акредитації за рівнями молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст і магістр за фахом «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Отже, якщо ви мрієте опанувати кар’єру менеджера, приєднатись до інтелектуальної еліти і досягти успіху – не вагайтесь! Двері нашого інституту завжди для вас гостинно відкриті. Ми надамо вам можливість отримати високоякісні знання й уміння, притаманні сучасному менеджеру, забезпечимо всіма необхідними підручниками і навчально-методичними матеріалами, найсучаснішою комп’ютерної технікою та інформаційними технологіями. А якщо вам бракує часу чи коштів на переїзди до інституту – до ваших послуг щотижневі виїзди викладачів для надання консультацій за місцем проживання.

Ви зможете оволодіти знаннями й уміннями творчо оцінювати економічні процеси, основами ринкової економіки, економічною стратегією діяльності підприємств, уміннями приймати економічно обґрунтовані рішення, забезпечувати укладення та реалізацію контрактів, здійснювати управління трудовим колективом, здібністю до ділового активного спілкування, підприємництва та комерційної діяльності.

Після закінчення курсу навчання ви одержите державний диплом, який дасть вам змогу обіймати керівні посади в організаціях і на підприємствах різних форм власності.

До програми навчання пропонується цикл фундаментальних, насамперед, економічних дисциплін: основи економічної теорії, макро- і мікроекономіки, фінанси, облік і аудит, гроші та кредит, а також цикл професійно-орієнтованих дисциплін, таких як менеджмент, маркетинг, управління персоналом, психологія управління, конфліктологія, іміджологія, бізнес-комунікації. Ви отримаєте гарну підготовку в області комп'ютерних технологій, ділової іноземної мови, господарського і трудового права та ін.

Окрім диплому випускник має можливість отримати спеціалізації: фінанси, податкова служба, міжнародний бізнес, державна служба, правові основи підприємницької діяльності, що дозволяє значно розширити сферу професійної реалізації фахівця та його працевлаштування.

Протягом усього курсу навчання ми надамо вам можливість проходити навчальну і виробничу практику на кращих підприємствах м. Миколаєва і Миколаївської області.

Якщо ви любите експериментувати, заглиблюватись у науку, маєте бажання продовжити своє навчання і здійснити наукову кар’єру, – ми надамо вам можливість займатись науково-дослідницькою діяльністю у студентському науковому товаристві, наукових гуртках, проблемних групах.

Під керівництвом завідувача кафедри – професора, доктора економічних наук В’юна В.Г. діє наукова школа. Професори, доценти, молоді науковці, магістри досліджують актуальні проблеми управлінської діяльності. На кафедрі сформована проблемна група «Менеджер – професія XXI ст.», яку очолює к.пед.н., доцент, професор кафедри Шевчук О.С. Кращі студенти спеціальності продовжують навчання в аспірантурі: Шевченко Олександр, Некрасов Яків, Шепітко Тетяна та ін.

Якість навчального процесу на кафедрі забезпечують професори, доктори і кандидати наук, провідні фахівці-практики. До ваших послуг відкрита інститутська бібліотека, фонд електронних підручників, читальний зал, комп'ютерні класи, навчальні аудиторії, сучасно обладнані лабораторії і медичний центр, спортивний зал.

Якщо ви бажаєте цікаво і корисно провести вільний час, розвинути свої творчі здібності – запрошуємо до культурного центру. Тут працюють різні творчі колективи, об’єднання за інтересами: вокальна студія, театр моди, Клуб веселих і кмітливих, інтелектуальний клуб, різні спортивні секції. У вільний час для студентів проводяться цікаві вечори, свята, конкурси, дискотеки.

Кафедра менеджменту щорічно проводить творчий конкурс «Менеджер майбутнього», в якому можуть брати участь старшокласники. На конкурс слід представити творчі роботи обсягом п’ять друкованих сторінок формату А4 (шрифт Time New Roman, 14 пт., інтервал друку 1,5), в якому висвітлити такі питання:

«Чому я обрав професію менеджера?»,

«Як я розумію професію менеджера?»,

«Мій ідеал менеджера (на прикладі конкретного керівника підприємства)».

За результатами конкурсу автори кращих творчих робіт отримують право на безкоштовне навчання у І семестрі.

Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" спеціальності 073 “Менеджмент” підготовлені до роботи на посадах керівників низового рівня:

 • помічників керівників підприємств,
 • офіс-менеджерів,
 • інспекторів відділу кадрів,
 • адміністраторів,
 • інспекторів з контролю, охорони праці, техніки безпеки,
 • інструкторів виробничого навчання,
 • майстрів навчальних центрів,
 • консультантів в апаратах органів державної влади,
 • техніків із планування, обліку,
 • фахівців із фінансово-економічної безпеки тощо.

Підготовка студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" спеціальності 073 “Менеджмент” відповідає встановленим вимогам освітньо-професійної програми підготовки та освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста з менеджменту організацій і адміністрування та забезпечує державну гарантію якості вищої освіти. Випускники інституту підготовлені до роботи на посадах керівників середнього рівня управління:

 • начальника відділу автоматизованої системи управління,
 • начальника зміни обчислювального центру,
 • начальника лабораторії НОП і управління виробництвом,
 • спеціаліста з автоматизованих систем, із програмного забезпечення, організації управління виробництвом,
 • начальника відділу кадрів тощо.

Підготовка студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" відповідає встановленим вимогам освітньо-професійної програми підготовки та освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра з менеджменту і адміністрування, забезпечує державну гарантію якості вищої освіти. Фахівці з менеджменту підготовлені до роботи на посадах:

 • начальників та майстрів виробничих підрозділів у промисловості,
 • керівників фінансових, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів,
 • менеджерів з питань комерційної діяльності,
 • викладачів середніх та вищих навчальних закладів,
 • наукових співробітників у галузі праці та зайнятості,
 • спеціалістів з питань кадрової роботи та державної служби тощо.
Особливості кафедри

Стратегічною метою кафедри є забезпечення якісної підготовки фахівців з менеджменту, озброєних новітніми методами і технологіями управління, наділених лідерськими і творчими здібностями, здатних вирішувати складні управлінські проблеми і досягати успіху в мінливому ринковому середовищі.

Для досягнення цієї мети колектив кафедри вважає за доцільне продовжити стратегію поєднання загальноекономічної та управлінської підготовки студентів зі спеціалізованими модулями, що враховують регіональні особливості та потреби. Це дає змогу гнучко реагувати на зміни ринку освітньо-професійних послуг та дає широкі можливості для працевлаштування випускників, підвищує їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Актуальність освітньої діяльності Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини з даного напряму підготовки спеціалістів підтверджується рішеннями щорічних круглих столів та семінарів із проблем та перспектив підготовки менеджерів організацій і адміністрування для Миколаївського регіону, які проводяться за участю керівників обласних та міських галузевих управлінь, керівників та провідних фахівців підприємств.

Для посилення практичної підготовки студентів зі спеціальності «Менеджмент» при кафедрі створено центр кар’єри та професійного розвитку менеджера «Альтаїр». Центр включає такі Програми:

 • Менеджер – шлях до професії;
 • Розвиток лідерських якостей;
 • Менеджер – на шляху до кар’єри;
 • Наукові рекомендації щодо вдосконалення управлінської діяльності.
Види діяльності:
 • створення банку даних підприємств та організацій м. Миколаєва;
 • створення профілю інвестиційно-привабливих проектів розвитку регіону; маркетингові дослідження ринку;
 • планування кар’єри та створення власного конкурентоспроможного іміджу працевлаштування;
 • професійна діагностика та консультування за участю психолога;
 • технології пошуку роботи та працевлаштування;
 • вивчення юридичних питань працевлаштування за участю юриста;
 • Інтернет-технології пошуку роботи та працевлаштування.

Ця спеціальність – дорога до успіху і шанс до кар’єрного росту!

Кiлькiсть переглядiв: 543

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.