Підписатися на RSS

Облік і оподаткування

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Спеціальність "Облік і оподаткування" має ІV рівень акредитації та готує студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр".

Терміни навчання:

 • “молодший спеціаліст” - 3 роки
 • “бакалавр” - 4 роки
 • “спеціаліст” - 1 рік
 • “магістр” - 1 рік

Облік – це не тільки універсальна мова бізнесу, а й мистецтво, вся краса якого не завжди очевидна сторонньому спостерігачу, проте повністю розкривається перед втаємниченим. Облік має забезпечувати достовірною, об’єктивною, релевантною інформацією про фінансовий стан і результати діяльності всіх користувачів: власників і керівників, акціонерів та інвесторів, органи державного управління та професійних розпорядників коштів, тобто банків.

Один із відомих родоначальників бухгалтерії Лука Пачолі (1445-1515) стверджував: “Хто в справах своїх не вміє бути гарним бухгалтером, той буде бродити як сліпий у пітьмі, навмання, і не минути йому великих збитків”. А тому професія бухгалтера вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Однак тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії. Адже важко переоцінити роль, яку відіграють облікові працівники, задовольняючи інформаційні потреби на всіх рівнях управління, забезпечуючи можливість прийняття адекватних управлінських рішень у мінливому ринковому середовищі.

Чому цей напрям стає все більш популярним? Тому що це:

 • високий попит на фахівців на ринку праці;
 • можливість роботи в престижних українських та іноземних компаніях, а також в органах державної влади;
 • можливість роботи по суміжних спеціальностях: фінанси та кредит, аудит, фінансовий менеджмент;
 • високий рівень оплати праці.
Майбутня спеціальність

Випускник може працювати у структурах Міністерства фінансів України, Міністерства закордонних справ України, Державної податкової служби, контрольно-ревізійних управлінь, аудиторських фірм, підприємств та організацій усіх форм власності.

Ким може стати:

 • головним бухгалтером;
 • фінансовим директором;
 • бухгалтером;
 • бухгалтером-касиром;
 • бухгалтером-ревізором;
 • бухгалтером-експертом;
 • керівником групи обліку;
 • контролером-ревізором;
 • економістом з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • економістом-аналітиком;
 • ревізором;
 • головним державним податковим інспектором;
 • старшим державним податковим інспектором;
 • ревізором-інспектором податкової служби;
 • аудитором;
 • консультантом із економічних питань;
 • керівником служби внутрішнього аудиту;
 • викладачем ВНЗ, коледжів із дисциплін напряму «Облік і аудит».

Податки - це ціна, яку ми платимо за можливість жити в цивілізованому суспільстві!

Олівер Уенделл Холмс - старший (1809-1894), американський суддя

Оподаткування - фах для динамічних амбіційних людей, яким цікаво все нове та сучасне!

Фахівці з оподаткування вміють досліджувати закономірності розвитку й управління податковими процесами, бюджетними відносинами держави відповідно до законодавчих і нормативних актів України, навчитися управляти фінансовим станом підприємства, розуміти сутність податкових ризиків, вміти здійснювати внутрішній контроль і вести податковий облік, розробляти напрямки оптимізації і мінімізації податкового потенціалу підприємств усіх форм власності та регіону в цілому, займатися вивченням та аналізом стандартних та нетипових податкових схем, консультувати у сфері оподаткування тощо.

Спеціалізація в галузі оподаткування стає все більше популярною. Тому, що це:

 • високий попит на фахівців-податківців на ринку праці;
 • можливість працювати в органах державної влади, в перспективних українських та іноземних компаніях;
 • можливість роботи за суміжними спеціальностями: економіст, фінансист, бухгалтер, аудитор;
 • високий рівень оплати праці.
Майбутня спеціальність

Фахівці з оподаткування можуть використовувати свої знання у різних сферах податкової системи та вирішувати такі професійні завдання:

 • ведення податкового планування й податкового обліку на підприємствах різних організаційно-правових форм, підготовка бухгалтерської та податкової звітності, аналітична робота у галузі фінансів і податків компаній, виконання представницьких обов'язків в арбітражних судах;
 • виконання професійної діяльності в усіх ланках податкової й фінансових систем України на національному й місцевому рівнях. Мабуть, найбільш відома професія, яка асоціюється зі збором податків, це податковий інспектор. Такий фахівець контролює дотримання податкового законодавства, стежить за надходженням у бюджет податкових та інших платежів, перевіряє грошові документи, бухгалтерські книги, звіти, кошториси й ін., аналізує результати перевірок, застосовує фінансові санкції до порушників;
 • консультаційне обслуговування населення і юридичних осіб з питань оподатковування. Треба відзначити, що це досить перспективна робота. Обов'язки такого консультанта – здійснення консалтингової діяльності по формуванню податкової бази, ведення бухгалтерського обліку, складання звітності з питань прав і обов'язків платників податків, а також відстеження змін у законодавстві й нормативних актах юридичних осіб, що стосуються оподатковування фізичних і юридичних осіб.

Подальша фахова робота можлива на таких посадах:

 • службовець податкових органів
 • податковий інспектор
 • інспектор-ревізор
 • митний інспектор
 • інспектор з контролю за цінами
 • інспектор з експорту
 • фахівець із оподаткування
 • податковий експерт, аналітик
 • фахівець з бухгалтерського супроводу, спрямованого на податкову оптимізацію
 • аудитор
 • працівник служби внутрішнього аудиту
 • науковий співробітник
 • викладач дисциплін напряму оподаткування

Наші випускники успішно працюють на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, податкових інспекціях, контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах, науково-дослідних та вищих навчальних закладах на посадах: фінансового директора, головного бухгалтера, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, керівника аудиторської фірми, аудитора, бухгалтера-експерта, ревізора податкової служби, наукового співробітника, викладача облікових дисциплін тощо.

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ

Дисципліни рівня “молодший спеціаліст”:

 • Основи філософських знань
 • Культурологія
 • Фізична культура
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Основи правознавства
 • Історія України
 • Соціологія
 • Політологія
 • Безпека життєдіяльності
 • Екологія
 • Політична економія
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Вища математика
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Математичне програмування
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Статистика
 • Системи технологій
 • Економіка підприємства
 • Бухгалтерський облік
 • Менеджмент
 • Економічний аналізМаркетинг
 • Розміщення продуктивних сил
 • Ціноутворення
 • Бухгалтерський облік ІІ
 • Контроль і ревізія
 • Економічна статистика
 • Основи аудиту
 • Інформаційні системи в обліку й аудиті
 • Податкова система
 • Облік і аналіз ЗЕД
 • Релігієзнавство
 • Історія економічних учень
 • Економічна історія
 • Ділове спілкування
 • Логіка
 • Етика й естетика
 • Психологія
 • Основи підприємництва
 • Бюджетний облік

Дисципліни рівня “бакалавр”

 • Філософія, релігієзнавство, логіка
 • Культурологія
 • Етика, естетика
 • Психологія
 • Фізичне виховання студентів
 • Українська мова
 • Іноземна мова
 • Правознавство
 • Політологія
 • Історія України
 • Соціологія
 • Безпека життєдіяльності
 • Охорона праці
 • Цивільна оборона
 • Університетська освіта
 • Політична економія
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Історія економічних учень
 • Вища математика
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Математичне програмування
 • Економічна історія
 • Економетрія
 • Статистика
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Економіка підприємства
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Фінанси
 • Гроші і кредит
 • Фінанси підприємств
 • Страхування
 • Інвестування
 • Бухгалтерський облік
 • Економічний аналіз
 • Аудит
 • Економіка праці
 • Міжнародна економіка
 • Господарське законодавство
 • Державне регулювання економіки
 • Розміщення продуктивних сил
 • Цивільна оборона
 • Основи охорони праці
 • Фінансовий облік №1
 • Фінансовий облік №2
 • Управлінський облік
 • Організація і методика аудиту
 • Облік і податкова система зарубіжних країн
 • Фінансове право
 • Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті
 • Історія української культури
 • Культура народів регіону
 • Українська мова
 • Ділове спілкування
 • Діловодство
 • Основи оподаткування
 • Спрощені методи оподаткування
 • Ділова іноземна мова
 • Ціноутворення
 • Системи технологій
 • Бюджетна система
 • Податкова система
 • Основи банківської діяльності
 • Основи підприємництва
 • Менеджмент персоналу
 • Трудове право
 • Бюджетний облік
 • Ревізія і контроль
 • Облік і аудит у банках
 • Кредитно-розрахункове обслуговування підприємств банками
 • Банківські операції
 • Логістика
 • Податковий облік

Дисципліни рівня “спеціаліст”

 • Організація обліку
 • Управлінські інформаційні системи в аналізі й аудиті
 • Звітність підприємства
 • Фінансовий аналіз
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності
 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
 • Контролінг
 • Податковий контроль
 • Фінансовий ринок
 • Фінансова звітність
 • Державний фінансовий контроль
 • Аналіз господарської діяльності кредитних установ
 • Аналіз господарської діяльності суб’єктів ринку
 • Організація і методика проведення контролю і ревізії на підприємстві

Дисципліни рівня “магістр”

 • Стратегічний аналіз і управління
 • Фінансовий менеджмент
 • Менеджмент і психологія управління персоналом
 • Міжнародний менеджмент
 • Звітність підприємств
 • Організація обліку
 • Фінансовий аналіз
 • Методика викладання економічних дисциплін
 • Податковий контроль
 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі й аудиті
 • Управління інформаційними системами в обліку й аудиті
 • Кредитування і контроль
 • Організація і методика проведення ревізії і контролю
 • Методи наукових досліджень

ОСОБЛИВОСТІ КАФЕДРИ

Навчальний процес на факультеті забезпечує науково-педагогічний колектив університету, який складають доктори та кандидати економічних наук, професори та доценти, а також старші викладачі та викладачі вищої категорії, які мають досвід не тільки викладацької, але і практичної роботи

Навчання на факультеті проводиться за новітніми методиками.

Основу освітньої програми підготовки майбутніх податківців, бухгалтерів та обліковців вищої кваліфікації складають нормативні, гуманітарні, соціально-економічні та професійно-орієнтовані дисципліни.

Поряд із обов'язковими дисциплінами студенти вивчають ряд дисциплін за власним вибором.

Практику студенти проходять у податковій службі, пенсійному фонді, фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Пільги та переваги навчання!

За відмінне навчання, особливі успіхи у науковій роботі та активну участь у громадському та культурному житті інституту студенти отримують стипендії міського голови та підприємств і організацій, з якими співпрацює інститут, а також пільги з оплаті за навчання у розмірі від 10 % до 50%, пільги надаються сиротам та інвалідам тощо.

Навчаючись у нас, ви маєте змогу:

Отримати вищу освіту, паралельно навчаючись по іншій спеціальності на факультетах інституту, отримати ІІ вищу освіту з інших спеціальностей за скороченим терміном навчання, працювати в бібліотеці з електронними виданнями, щоденно працювати на персональному комп'ютері з виходом в Інтернет, оволодіти навичками роботи з новітніми програмними продуктами, влаштуватись на роботу в державних установах, в яких організовується проходження виробничої та переддипломної практики, брати участь у всеукраїнських олімпіадах, міжнародних та всеукраїнських конференціях, стати членом клубу веселих і кмітливих (КВК), стати учасником команд із “Брейн – рингу” та “Що, де, коли?”, брати участь у діяльності театру мод “Атенеї”, стати учасником танцювальних колективів “Ритми серця” та “Болеро”, відвідувати секцію екстремальних видів спорту, відпочивати в санаторії на Кінбурнській косі, в кемпінгу чи базі відпочинку на березі Чорного моря, отримати висококваліфіковану медичну допомогу в реабілітаційному центрі “Реа-Мед”.

Кiлькiсть переглядiв: 562

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.