Підписатися на RSS

Психологія

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

освітньо-кваліфікаційні рівні: 6.030102 – бакалавр 8.03010101 – магістр

Психологія – універсальна професія:
 • психологічні знання допомагають глибше зрозуміти себе, вирішити життєві питання, надати допомогу іншим, уникнути гострих конфліктів;
 • психологічні знання ми застосовуємо для самовдосконалення, пристосування до змін у навколишньому середовищі;
 • вивчення психології сприяє підвищенню ефективності власної професійної діяльності, вмінню розвивати свою справу, налагодженню стосунків між членами трудового колективу, природному наближенню до гармонії з довкіллям.

Психологи мають широке коло професійної діяльності у різних сферах виробництва, освіти та виховання, у закладах освіти, науково- дослідних інститутах, у сфері охорони здоров'я та соціального забезпечення, управління підприємством, обслуговування, правоохоронних та військових органах, центрах працевлаштування і вивчення громадської думки, громадсько-політичних організаціях та інших сферах діяльності людини.

Спеціаліст – психолог виконує наступні виробничі функції:
 • діагностична – вивчати особливості людини, групи, різних категорій населення, ступінь і спрямованість на них мікро- та макросередовища;
 • прогностична – програмувати, прогнозувати вплив на об'єкти психологічної роботи всіх соціальних інститутів суспільства, моделювати соціальну поведінку цих об'єктів;
 • соціально – профілактична – передбачати і приводити в дію соціально-правові, юридичні, психологічні, соціально-медичні, педагогічні та інші механізми попередження і подолання негативних явищ, організовувати соціально-терапевтичну, соціально-побутову, психолого-педагогічну, медичну, юридичну та іншу допомогу, забезпечувати захист прав сім'ї, жінок, підлітків, дітей, молоді;
 • правозахисна – використовувати весь комплекс законів і правових норм, спрямованих на надання психологічної допомоги, підтримки і захисту населенню – як того, що проживає у країні, так і тієї частини, що знаходиться за її межами;
 • соціально-педагогічна – виявляти інтереси і потреби людей у різних видах діяльності (виховній, навчальній, освітній, культурно-дозвільневій, спортивно-оздоровчій, технічній, художній творчості), залучати до роботи різні установи (організації, громадські, творчі та інші союзи, спеціалістів, тренерів, організаторів культурно-дозвільневої роботи), сприяти соціалізації особистості;
 • соціально-психологічна – організовувати консультування різного виду, коригувати міжособистісні стосунки, допомагати у психологічній реабілітації всім, хто потребує допомоги, сприяти психологічній адаптації особистості;
 • соціально-медична – організовувати роботу з профілактики здоров'я, плануванню сім'ї, формувати відповідальне ставлення до міжстатевої поведінки, сприяти психологічній підготовці молоді до сімейного життя, формуванню здорового способу життя;
 • соціально-побутова – сприяти і надавати необхідну психологічну допомогу і підтримку різним категоріям населення (інвалідам, дітям-сиротам, людям похилого віку, молодим сім'ям);
 • соціально-комунікативна – встановлювати контакти з тими, хто потребує допомоги і підтримки, організовувати обмін інформацією, сприяти включенню різних інститутів суспільства в діяльність психологічних служб.
 • морально-гуманістична – надавати психологічній роботі високих гуманістичних ідей, створювати умови для гідного функціонування людини, групи, верств населення в суспільстві;
 • рекламно-пропагандистська – організувати рекламу психологічних послуг, пропаганду ідеї соціально-психологічного захисту людини;
 • організаційно-управлінська – надавати допомогу в організації психологічних центрів на підприємствах, в організаціях, за місцем проживання, спрямовувати діяльність психологічних центрів на надання різних видів допомоги і психологічних послуг населенню, в першу чергу малозахищеним верствам населення, окремим людям.

Випускники Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна» за кваліфікацією “бакалавр” та “магістр” зі спеціальності «Психологія» працюють у таких галузях народного господарства, як охорона здоров’я, соціальний захист; освіта; наука; об’єднання громадян.

МАЙБУТНЯ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Бакалавр психології обіймає посади, орієнтовані на вирішення стереотипних задач, та можє бути залучений до вирішення професійних завдань у сфері психологічної практики:

 • менеджер з персоналу;
 • менеджер з освіти;
 • викладач середнього навчального закладу;
 • викладач спеціалізованого навчального закладу;
 • педагог-валеолог;
 • методист-валеолог;
 • фахівець у галузі праці та зайнятості населення;
 • психолог;
 • соціальний робітник;
 • фахівець із найму робочої сили;
 • організатор з персоналу;
 • помічник керівника виробничого підрозділу;
 • інспектор з соціальної допомоги;
 • фахівець з вирішення конфліктів у побутовій сфері;
 • лаборант у галузі освіти.

Магістр психології може обіймати посади, які орієнтовані на вирішення не стереотипних задач, вирішувати професійні завдання у сфері психологічної практики, досліджувати психологічні проблеми на науковому рівні:

 • викладач вищого навчального закладу;
 • науковий співробітник (психологія);
 • психолог;
 • консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації.
ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ

Дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»:

 • Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (ГУ)
 • Нормативні дисципліни (ГУН)
 • Фізична культура
 • Соціологія
 • Політологія
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Економічна теорія
 • Правознавство
 • Історія України
 • Філософія (філософія, логіка, релігієзнавство)
 • Культурологія (культурологія, етика)
 • Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, охорона праці, цивільна оборона)

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу (ГУВ)

 • Соціологія культури (історичний та регіональний аспект)
 • Психологія діяльності та навчальний менеджмент
 • Комунікативні процеси у навчанні
 • Ділова українська мова і редагування службових документів
 • Соціологія 2

Цикл дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (ПН)

 • Нормативні дисципліни (ПНН)
 • Математична статистика
 • Основи біології та генетики
 • Основи демографії
 • Антропологія
 • Порівняльна психологія
 • Анатомія
 • Педагогіка
 • Математичні методи досліджень
 • Інформатика
 • Менеджмент
 • Підприємницька діяльність
 • Фізіологія
 • Філософія соціально-психологічних знань
 • Екологія

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу (ПНВ)

 • Валеологія
 • Основи медичних знань
 • Психологія творчості (за професійним спрямуванням)
 • Комп'ютерні мережі та телекомунікації

Цикл професійно-орієнтованих дисциплін (ПП)

Нормативні дисципліни (ППН)

 • Вступ до спеціальності
 • Загальна психологія
 • Практикум із загальної психології
 • Експериментальна психологія
 • Соціальна психологія
 • Вікова психологія
 • Клінічна психологія
 • Патопсихологія
 • Педагогічна психологія
 • Психолого-педагогічна діагностика
 • Історія соціально-психологічних знань
 • Диференціальна психологія
 • Психологія праці
 • Інженерна психологія
 • Основи психотерапії
 • Юридична психологія
 • Психологія (спецпрактикум)
 • Практична психологія
 • Методика викладання (за професійним спрямуванням)
 • Методика проведення психологічної експертизи
 • Психологія та соціологія управління
 • Політична психологія

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу (ППВ)

Пакет №1

 • Основи сурдопедагогіки
 • Психологія розумово-відсталих та дітей із ЗПР
 • Психокорекція
 • Теорія та спеціальна методика організації виховної роботи
 • Психолінгвістика
 • Теорія та методика роботи з дітьми з особливими потребами

Пакет №2

 • Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи
 • Лікувальна фізкультура
 • Масаж
 • Основи догляду за хворими та інвалідами
 • Невропатологія
 • Фізична реабілітація осіб із вадами мовлення

Пакет №3

 • Спеціальні та галузеві соціології
 • Соціально-правовий захист населення
 • Сімейне право

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

На кафедрі створений і працює соціально-психологічний центр “Думка”.

Мета діяльності центру: активне проведення досліджень з психологічних, соціально-економічних, політичних, освітніх проблем, професійної орієнтації населення

Провідні завдання:

 • проведення соціологічних досліджень аналітичного та прикладного характеру;
 • розробка методичного забезпечення психологічних тренінгів;
 • організація та проведення навчання членів центру з питань методики соціально-психологічних досліджень;
 • організація бази практики для студентів;
 • пропаганда соціально-психологічних знань серед різних верств населення.

Президія центру:

 • Завідувач сектором організації досліджень - Міряха Г. І.
 • Завідувач сектором узагальнення результатів досліджень - Кравченко Ю.В.
 • Завідувач сектором технічного забезпечення - Навроцький В. А.
 • Завідувач сектором тренінгових технологій - Васильєва Л. Л.

Студенти спеціальності “Психологія” мають можливість поряд із основними дипломами бакалавра і магістра отримати додаткові дипломи за спеціалізаціями. Так, випускники-бакалаври 2011-2012 року отримували спеціалізації “Здоров'я людини”, “Соціологія та соціальна робота”, “Шкільний психолог (викладач)”, “Організація бізнесу”, “Клінічна психологія”, “Корекційна освіта”, “Менеджмент”.

Випускники-магістри спеціальності “Психологія” у 2011-2012 році отримували за бажанням додаткові спеціалізації: “Дефектологія та логопедія”, “Соціальні комунікації та зв'язки з громадськістю”, “Державна служба”, “Психологія управління" та "Менеджмент”.

Це значно розширює можливість їхнього працевлаштування після закінчення навчання в університеті.

Кiлькiсть переглядiв: 526

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.